[Event] Shiritsu Ebisu Chugaku SHAKARIKI SPRING TOUR 2018 ~New,Gakugeeeekai of Learning~
 • January 30
  5180 Reputation
  April 21
  Venue:Yamanashi Colany Bunka Hall
  open 14:30 / start 15:30

  April 2
  Venue:Omiya Sonic City Hall
  open 16:00 / start 17:00

  April 28
  Venue:Tokyo Fuchu no Mori Geijutsu Gekijo
  open 16:00 / start 17:00

  April 29
  Venue:Aichi Nihon Tokushu Kougyo Shimin Kaikan Forest Hall
  open 16:00 / start 17:00

  May 3
  Venue:Osaka Kokusai Kaigijo
  open 16:00 / start 17:00

  May 4
  Venue:Osaka Kokusai Kaigijo
  open 14:30 / start 15:30

  May 6
  Venue:Pacifico Yokohama
  open 16:00 / start 17:00

  May 13
  Venue:Shizuoka Shimin Bunka Kaikan
  open 16:00 / start 17:00

  May 26
  Venue:Nigata Kenmin Kaikan
  open 16:00 / start 17:00

  June 1
  Venue:Okayama Shimin Kaikan
  open 17:00 / start 18:00

  June 2
  Venue:Kagawa Takamatsu festhalle
  open 14:15 / start 15:00

  June 15
  Venue:Chiba Itikawa Shi Bunka Kaikan
  open 17:00 / start 18:00

  June 16
  Venue:Ibaraki Yuuki Shimin Bunka Center
  open 16:00 / start 17:00

  June 23
  Venue:Miyagi Tokyo Electron Hall
  open 16:00 / start 17:00

  June 24
  Venue:Fukushima Shirakawa Bunka Kouryukan
  open 16:00 / start 17:00

  June 30
  Venue:Waku Waku Holiday Hall
  open 16:00 / start 17:00

  July 7
  Venue:Fukuoka Shimin Kaikan
  open 11:00 / start 12:00

  July 8
  Venue:Kumamoto B.9 V1
  open 14:15 / start 15:00

  July 22
  Venue:Tokyo Kokusai Forum
  open 17:30 / start 18:30
   
 • vimoralvimoral
   
  January 30
  1393 Reputation
  New,Gakugeeeekai of Learning ?